ప్రధాన AAPS PharmSci

AAPS PharmSci

ప్రచురణకర్త: American Association of Pharmaceutical Scientists
ISSN: 1522-1059

వివరణ:


Discontinued in 2004. Continued as The AAPS Journal (1550-7416).